ankaraka2     BG2     kalkinma-bakanligi2

UPROM BÜTÜNLEŞİK SÜREÇ MODELLEME ARACI

PROJENİN TANIMI

Kurumların iş süreçlerinin analiz edilmesi, iyileştirilmesi, tanımlanması ve bilgi sistemleriyle desteklenmesi, etkin çalışmaları için kritik faktörlerdendir. Kurumsal süreç analizi ve süreç iyileştirme için dünyada süreç modelleme yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de kurumlar süreç modelleme faaliyetlerini, bu alandaki yaygın araç ve tekniklerin yerleşmemiş olması ve kurumların bilgi ve uzmanlık eksikliğinden dolayı etkin şekilde yapamamaktadırlar.

Bilgi Grubu Ltd. 1998’dan beri iş süreçleri modelleme ve süreç iyileştirme alanlarında özellikle kamu kurumları ve yazılım sektörüne yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ankara’daki kamu kurumlarında kanunlarla iş süreçlerinin tanımlı hale gelmesi kritik önem kazanmış, stratejik planlarında yer almıştır. Yazılım sektöründe etkin ürün geliştirme için süreç olgunluklarının geliştirilmesi ve sertifikasyon ihtiyaçları artmıştır. Süreçleri destekleyecek bilgi sistemleri için süreç analizi iyi yapılamamakta, ihtiyacı tanımlayamayan teknik şartnameler ortaya çıkmaktadır. Sistemlerin büyüklüğü bilinmediği için nitelikli alım yönetimi yapılamamaktadır. Geliştirilen sistemler ihtiyacı karşılayamamakta, zaman, maliyet ve işgücü kaybına sebep olmaktadır. İş süreçleri modelleme ve iş süreci temelli yazılım mühendisliği kullanımı kolay, maliyet etkin araçların eksikliği nedeniyle etkin gerçekleştirilememekte ve beklenen faydalar alınamamaktadır.

“UPROM Bütünleşik Süreç Modelleme Aracı” ile kurumlarda iş süreçleri analiz edilecek, iyileştirilecek ve modellenecek, süreç modellerinden otomatik olarak sistem gereksinimleri ve büyüklük kestirimi oluşturularak süreçleri destekleyecek bilgi sistemlerinin etkin şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde projenin hedef gruplarında organizasyon yeniliği gerçekleştirilecek, faaliyetlerin daha etkin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. UPROM’la süreç analizi yapılmasıyla sürekli iyileştirme ve kurumsallaşma yerleştirilecektir. Bilgi Grubu’nda UPROM ürünün geliştirilmesi ile dünya literatürüne yenilik getirecek, değişik amaçlara yönelik süreç modellemeyi destekleyen yenilikçi bir ürün elde edilmiş olacaktır. Bilgi Grubu’nun danışmanlık hizmetlerinde UPROM’un kullanılmasıyla faaliyetlerinde yenilik sağlanacak; hem Bilgi Grubu’nda hem hizmet verilen kurumlarda maliyetler düşürülerek rekabet artırılacaktır.

Projede geliştirilecek UPROM Bütünleşik Süreç Modelleme Aracı, kurumumuza, Ankara’daki hedef gruplarımıza ve nihai yararlanıcılara ürün yeniliği ve organizasyonel yenilik getirecektir. Kurumların yaşadığı verimlilik artışı, maliyet düşüşleri, yenilik ve iyileşmeye açık yapı ile rekabet güçleri artacak ve uzun vadede sürekli gelişmeyi sağlayabileceklerdir.

PROJENİN HEDEFLERİ

Projemizin genel hedefi özellikle kamu kurumlarında ve yazılım geliştiren kurumlarda UPROM bütünleşik süreç modelleme aracının kullanılmasıyla organizasyonel yenilik sağlayarak süreçlerin etkinliğini arttırmak, kurumsallaşmayı geliştirmek ve sürekli iyileşmeyi sağlamak;  bu kurumlara danışmanlık sağlayan Bilgi Grubu’nun hizmetlerinde ürün yeniliği sağlamak; hem Bilgi Grubu hem de diğer kurumlarda maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü arttırmaktır.

Projemizin özel hedefi, yukarıdaki genel hedefe ulaşmak için kamu kurumları ve yazılım geliştiren kurumların iş süreçleri analizi, iyileştirme ve süreç modelleme yapmasını; bütünleşik bir yaklaşımla süreç modellerinden sistem gereksinimleri ve büyüklük kestirimi oluşturmasını sağlayarak süreç seviyesinde ve organizasyonel seviyede yenilikçilik sağlayacak, özgün bir ürün olan UPROM Bütünleşik Süreç Modelleme Aracı’nın geliştirilmesidir.

Bu özel hedefle projenin genel hedefine ulaşabilmek için, Bilgi Grubu’nun yazılım geliştiren kurumlara ve kamu kurumlarına verdiği iş süreçleri analizi, modelleme, süreç iyileştirme faaliyetlerini kapsayan danışmanlık hizmetlerinde UPROM Bütünleşik Süreç Modelleme Aracı kullanılacaktır. Bu şekilde Bilgi Grubu ürettiği yenilikçi ürünü kendi faaliyetlerinde kullanarak süreçlerinde de yenilik sağlayacaktır. UPROM’un kullanıldığı kamu kurumu ve yazılım geliştiren kurumlarda iş süreçlerinin tanımlı hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve bu süreçleri destekleyen bilgi sistemlerinin etkin şekilde geliştirilmesi için gereksinim analizi ile teknik şartname ve büyüklük ölçümü yapılması ile bu kurumların işlerini yürütmelerinde ve bilgi sistemleri satınalmalarında önemli değişiklikler gerçekleşecek, bu şekilde organizasyonel yenilik sağlanacak ve kurumsallaşma geliştirilecektir.

UPROM aracı sayesinde Bilgi Grubu’nun hizmetlerine yönelik maliyetler düşecek ve işgücü daha etkin şekilde kullanılacaktır. Böylece hem müşteriler iş süreçleri modelleme faaliyetlerini daha düşük maliyetle alabilecekler, hem de dışarıdan bir modelleme yazılım aracı almak zorunda kalmayarak, genellikle proje başına 50.000 – 250.000 Avro düzeyinde gerçekleşen yurt dışı kaynaklı bu maliyetten de kaçınacaklardır. Üstelik kullanacakları modelleme aracı ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak, gereksinim analizi ve büyüklük kestiriminin de bütünleşik şekilde yapılabilmesini sağlayacak ve Bilgi Grubu tarafından ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenebilecektir. Bu şekilde kurumlarda süreç modelleme, gereksinim analizi ve büyüklük kestirimi faaliyetleri için UPROM aracının kullanılmasın ile toplamda asgari %50 işgücü kazancı sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin ulaşmayı öngördüğü genel hedef ve özel hedeflerle T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı’nın özel amaç ve önceliklerine uygun şekilde bilişim alanlarındaki ilgili işletme ve kuruluşlarda ürün ve organizasyonel kabiliyetlerini geliştirecek yenilikçi ve katma değeri yüksek UPROM aracı geliştirilecek ve kurumlarda kullanılacaktır. Bu şekilde kamu kurumları ve yazılım geliştiren kurumlarda, aynı zamanda Bilgi Grubu’nda bilişim sistemleri (UPROM aracı) aracılığıyla yenilikçi ve maliyet etkin yöntemler uygulanacak ve rekabet gücü yükselecektir.

BEKLENEN SONUÇLAR 

  • UPROM aracı kullanılan hedef gruplarında süreçler analiz edilecek, modellenecek, iyileştirilecek, bu şekilde iş yapış yöntemleri değişerek organizasyonel yenilik sağlanacak,
  • Hedef gruplarda mevzuata uygun, performans odaklı, etkin, çelişkilerden arındırılmış, kişilerden bağımsız, tekrarlanabilir süreçler uygulanacak,
  • Hedef gruplar sertifikasyon ve standart denetimlerini kolaylıkla karşılayacak,
  • İş süreç modellerinin gereksinim analizi ve büyüklük kestirimi için kullanılmasıyla hedef gruplarında süreçleri destekleyen bilgi sistemleri etkin olarak geliştirilecek,
  • Bilgi Grubu'nda yenilikçi ürün geliştirilmesi ile hizmetler iyileştirilecek ve maliyetler düşecek,
  • Bilgi Grubu'nun sektördeki rekabeti güçlenecek ve potansiyel hedef grubu artacak, iş süreçleri modelleme rahat erişilebilir hale gelecek,
  • Uzun vadede hedef gruptaki tüm kurumlardan hizmet alan kurumlar, vatandaşlar ve diğer ilgili paydaşların aldıkları hizmetler iyileşecektir.

 

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Kuruluş

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında Kanunun 3. maddesine dayanılarak, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 05.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

Bu internet sayfası, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “UPROM Bütünleşik Süreç Modelleme Aracı” projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilgi Grubu Yazılım Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.’ne aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.